ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"

Код за ЄДРПОУ: 00849184
Телефон: (06138) 99 – 4 – 11
e-mail: step_adm@ zp.ukrtel.net
Юридична адреса: 71333, Запорізька обл, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Заповітне, вул. Центральна
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 83
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).
2. Розгляд звiту Генерального директора ПАТ «Племзавод «Степной» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «Племзавод «Степной»
3. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Степной».
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Племзавод «Степной.
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк та балансу товариства за 2012 рiк.
6. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи ПАТ «Племзавод «Степной» у 2012 роцi.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «Племзавод «Степной» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
8. Затвердження значних правочинiв, вчинених протягом 2012 року та у 2013 роцi до моменту проведення загальних зборiв.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання змiн до Статуту та забезпечення реєстрацiї його в органах державної реєстрацiї.
10. Розгляд питання про укладання Генеральним директором ПАТ «Племзавод «Степной» кредитних договорiв, договорiв купiвлi, оренди, позички, застави, користування майном, нерухомiстю, тощо, пов’язаних з технологiчним процесом переробки, реалiзацiєю сировини, продукцiї товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню постановили:Обрати Головою зборiв Данченко Яну Сергiївну, Секретарем зборiв Патенко Аллу Iванiвну; лiчильну комiсiю обрати у складi: Голова лiчильної комiсiї Бондаревська Надiя Миколаївна, член лiчильної комiсiї Саєнко Нiна Петрiвна; член лiчильної комiсiї Калiнiна Наталiя Григорiвна, член лiчильної комiсiї Макаренко Юлiя Миколаївна, член лiчильної комiсiї Терпимова Iрина Миколаївна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.
по другому питанню постановили: Затвердити звiт Генерального директора ПАТ «Племзавод «Степной» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
По третьому питанню постановили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк.
По четвертому питанню постановили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк.
По пятому питанню постановили:Затвердити рiчний звiт ПАТ «Племзавод «Степной» за 2012 рiк та баланс товариства за 2012 рiк.
По шостому питанню постановили:Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за пiдсумками ПАТ «Племзавод «Степной» у 2012 рiк: Резервний фонд - 5%, Фонд премiювання - 5 %, Утримання соц.. культурної сфери - 10 %, Фонд розвитку та удосконалення виробництва - 80%.
По сьомому питанню постановили:Попередньо схвалити наступнi можливi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ «Племзавод «Степной» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: 1. Застава майна в забезпечення виконання кредитних договорiв (сукупна гранична вартiсть 100 млн.грн.). 2. Укладання кредитних договорiв (сукупна гранична вартiсть 30млн.грн.). 3. Оренда майна (сукупна гранична вартiсть 5 млн. грн.). 4. Купiвля основних засобiв (сукупна гранична вартiсть 35 млн. грн.). 5. Придбання майна у лiзинг (сукупна гранична вартiсть 30 млн.грн.). 6. Реалiзацiя продукцiї власного виробництва (сукупна гранична вартiсть 70 млн. грн.) 7. Купiвля оборотних засобiв. (сукупна гранична вартiсть 50 млн. грн.). Уповноважити здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Генерального директора Товариства. Уповноважити здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Генерального директора Товариства.
По восьмому питанню постановили: Затвердити наступнi значнi правочини, вчиненi протягом 2012 року та у 2013 роцi до моменту проведення загальних зборiв: Укладенi наступнi кредитнi договори: ПАТ «МетаБанк» на 2 млн. грн..договiр № 79-12/0008-К вiд 30.10,2012 р.
ПАТ «Державний ощадний банк України» на 2 млн. грн. договiр № 301 вiд 12.12.2012 р.
ПАТ «Метабанк» на 5 мил. грн. договiр № 79-13/0001-К вiд 25.01.2013 року
Пiд забезпечення вищезазначених зобов’язань передано в заставу банкам майно (с / г технiка та обладнання, автомобiлi, поголiв'я ВРХ i свиней.) на загальну суму 39767084 грн.
Суми фактичних значних правочинiв не перевищують суми, що були попередньо схваленi на загальних зборах акцiонерiв 27.04.2012 року.
По девятому питанню постановили: затвердити останню редакцiї Статуту Товариства без змiн та доповнень
По десятому питанню постановили: Затвердити рiшення про укладання Генеральним директором ПАТ «Племзавод «Степной» кредитних договорiв, договорiв купiвлi, оренди, позички, застави, користування майном, нерухомiстю, тощо, пов’язаних з технологiчним процесом переробки, реалiзацiєю сировини, продукцiї товариства.


Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була наглядова рада Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.