ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"

Код за ЄДРПОУ: 00849184
Телефон: (06138) 99 – 4 – 11
e-mail: step_adm@ zp.ukrtel.net
Юридична адреса: 71333, Запорізька обл, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Заповітне, вул. Центральна
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Господарство ВАТ "Племзавод "Степной" створене в 1995 р. в результатi акцiонування радгоспу "Степной". У 2011 роцi Вiдкрите акцiонерне товариство Племзавод Степной рiшенням загальних зборiв було перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство. Назва була сформульована у наявностi створеного вiдомого не тiльки в Українi, а й далеко за її межами племiнного заводу породи дюрок української селекцiї. Вiдстань до районного центру м. Кам`янка-Днiпровська - 30 км. та до обласного центру м. Запорiжжя - 125 км. Найближча залiзнична станцiя "Енергодар" знаходиться на вiдстанi 25 км. За час iснування Товариства злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було. Важливих подiй розвитку у звiтному перiодi не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ " ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Мiсцезнаходження Товариства: 71333,Кам`янсько-Днiпровський р-н, с. Заповiтне вул. Центральна . При нинi дiючiй структурi досягнута значна ефективнiсть управлiння та використання ресурсiв. Орендованих основних засобiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 315 осiб, Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0, Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0. Фонд оплати працi - 5804,9 тис грн.Фонд оплати працi зменшився на 583,1 тис. грн. вiдносно попереднього року, однiєю з причин зменшення розмiру фонду оплати працi є зменшення кiлькостi штатних працiвникiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтентiв. Розробка планiв пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв здiйснюється щорiчно з урахуванням замовлень пiдроздiлiв пiдприємства. Рiвень професiйної пiдготовки персоналу забезпечується шляхом органiзацiї перiодичного навчання робiтникiв основних професiй i спецiалiстiв.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами немає
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996- ХIУ вiд 16.07.1999р. Використовуються програми бухгалтерського та фiнансового облiку 1С.
На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом генерального директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами.
Метод нарахування амортизацiї: з 01.04.2011 року згiдно Податкового кодексу України - прямолiнiйним методом. Метод оцiнки вартостi запасiв: по середньозваженим цiнам. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй наказом про облiкову полiтику не передбачений.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї(послуг), за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: Зерно, соняшник, свинi у живiй вазi, молочна продукцiя. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi): Пшениця озима -87739центнера/10632.7 тис. грн, Соняшник – 44796 центнера/11021.1 тис. грн, Свинi в живiй масi – 11229 центнера/17401.4 тис. грн, Молочна продукцiя – 2791 тонн/19416,9 тис. грн. Середньореалiзацiйнi цiни Пшениця озима - 1427 грн/тонна, Соняшник – 2460 грн/тонна , Свинi в живiй масi – 15496 грн/тонна. Сума виручки: Пшениця озима – 10399,3 тис. грн., Соняшник – 11021.1 тис. грн., Свинi в живiй масi – 11525 тис. грн., Молочна продукцiя – 18576.9 тис. грн. Експорт вiдсутнiй, частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 0%.Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, робiт, послуг - Усi види дiяльностi Товариства на сьогоднiшнiй день є перспективними. Залежнiсть вiд сезонних змiн - робота та позитивне функцiонування пiдприємства активно залежить вiд сезонних змiн. У зимовий перiод економiка пiдприємства у бiльшiй мiрi базується на тваринництвi, а у лiтнiй перiод - на рослинництвi. Основнi ринки збуту- Вiтчизняний ринок. В основному по Запорiзькiй областi
Основнi клiєнти: Зерно: ТОВ ЕП Нiбулон, Мелiтопольський елеватор, Соняшник: ТОВ «Сталь», Пологовський МЕЗ, Свинина: ТОВ «Бекон Сiч», Яловичина: Комбiнат громадського харчування
Основнi ризики дiяльностi емiтента-У сiльському господарствi основним ризиком дiяльностi є природничi та бiологiчнi фактори. Завжди iснує ризик знищення посiвiв у наслiдок несприятливих природних умов, або падiж тварин через недосконало збалансований корм. Та пiдприємство вживає всi можливi заходи по зниженню можливих ризикiв у своїй дiяльностi. Основнi ризики дiяльностi емiтента: збiльшення цiн на газ, продукти нафтоперероблення. Крiм того, стабiльне функцiонування Товариства значною мiрою визначається платоспроможнiстю клiєнтiв та станом економiки країни в цiлому.Заходи щодо зменшення ризикiв - Закупiвля нового технiчного обладнання, постiйне пiдвищення рiвеня квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтникiв, зайнятих у сферi рослинництва та тваринництва, провення постiйних перевiрок обладнання, впровадження новiтнiх розробок у сферi сiльського господарства. В тваринництвi: Сучаснi технологiї в годуваннi тварин з пристосуванням премiксiв та суперстартових комбiкормiв; Селекцiйно-племiннi програми по вiдтворенню свиней породи "велика бiла та "дюрок"; В молочному тваринництвi повнiстю перейшли на безприв`язне утримання корiв, доїння у доїльный залi; В рослинництвi: - втiлюються технологiї одержання гарантованих врожаїв: внесення повних мiнеральних добрив на основi карт агрохiмичного дослiдження грунту, застосування сучасних засобiв хiмiчного захисту рослин, комплекс машин, забезпечення якiсного виконання технологiчних процесiв, полив, забезпечуючий оптимальну вологiсть грунту. Заходи захисту своєї дiяльностi - укладання довгострокових контрактiв на постачання основних видiв сировини та вiдвантаження основних видiв продукцiї; заходи по зменшенню витрати палива; застосування нових технологiй виробництва; придбання нової технiки тощо. Заходи розширення виробництва та ринкiв збуту продукцiя збувається шляхом прямого продажу на територiї Запорозької областi (100%). Канали збуту та методи продажу Продукцiя збувається шляхом прямого продажу на територiї Запорозької областi (100%). Канали збуту та методи продажу: вiтчизнянi пiдприємства рiзних форм власностi. Джерело сировини для виробництва молочних продуктiв є 100% молоко, яке виробляє Молочна товарна ферма ПАТ Племзавод Степной. Цех з переробки молока є одним на територiї Кам`янсько-Днiпровського району, тому конкуренцiя особливо не вiдчувається. Ще одна галузь переробки - це ковбасний цех. Для виробництва ковбасних виробiв також використовують 100% сировина, яка виробляється на фермах ПАТ Племзавод Степной. Доступнiсть сировини так як, 100% сировини на переробку виробляє саме пiдприємство, поняття доступнiсть сировини є для нас не актуальне.Динамiка цiн на сировину - Цiни на сировину постiйно зростають. Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Сiльське господарство одна з найважливiших галузей нацiонального господарства. Воно виробляє 90-95% продовольчої продукцiї, яка споживається населенням та 50-55% сировини для промисловостi. За останнi 10 рокiв сiльське господарство України пережило значну кризу, обсяг виробництва скоротився бiльше нiж в 2 рази. Характерною особливiстю сучасного етапу сiльськогосподарського виробництва є його глобальна криза, яка проявляється у погiршенi фiнансово-економiчного стану господарств i пiдприємств, зниження їх доходностi i рентабельностi, зростання кiлькостi збанкрутiлих товаровиробникiв.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв Пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємства грунтується на досягненнях науки i технiки, передового, вiтчизняного i зарубiжного досвiду. Головнi спецiалiсти пiдприємства постiйно беруть участь у рiзноманiтних семiнарах, якi присвяченi новим напрямкам та удосконаленню розвитку сiльського господарства. Постiйно удосконалюється технiчна база пiдприємства. Купуються нове обладнання та матерiали для бiльш продуктивного виробництва. Усе вищезазначене дозволяє розвиватися пiдприємству на достатньо високому рiвнi та дає можливiсть складати конкуренцiю iншим пiдприємствам не тiльки Кам`янсько-Днiпровського району, а й обласним сiльськогосподарським пiдприємствам.
Положення емiтента на ринку - ПАТ Племзавод Степной багато зусиль прикладає для покращення своєї продукцiї саме для того, щоб поступово виходити на обласний, а потiм i на всеукраїнський ринок. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi в реалiзацiї основних видiв продукцiї не вiдчувається. Особливостi продукцiї(послуг) емiтента Продукцiя ПАТ «Племзавод «Степной» 100% натуральна, без ГМО та iнших шкiдливих речовин. Перспективнi плани розвитку емiтента-Збiльшення об’єму продажу та освоєння нових ринкiв збуту. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 % у загальному об’ємi постачання: 1) Дизельне пальне: Альянс Ойл Україна, Запорiжнафтопродуктгрупп; 2) Запаснi частини: ТОВ «АгроТек», ПП «Белогурова»; 3) Добрива: ТОВ «Флора»; 4) Комбiкорми: ТОВ «Фенiкс Агро». Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть в iнших країнах.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв: 2009р.- 2452 тис.грн, 2010р. - 2631 тис.грн, 2011р. - 15360 тис.грн, 2012р. - 5917 тис грн., 2013 р - 7364 тис грн. Продано основних активiв за останнi 5 рокiв: 2009р.- 170 тис.грн, 2010р. - 0 тис.грн, 2011р. - 35 тис.грн, 2012р. - 215,7 грн, 2013 р. - 12 тис грн. Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв: 2009р.- 2 тис.грн, 2010р. -19 тис.грн, 2011р. - 18 тис.грн, 2012 - 4,5 тис грн., 2013 р. - 0,1 тис грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з її господарською дiяльнiстю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звiтному правочини, укладенi мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами з iншого боку не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Об`єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них вiдсутнi. Виробничi потужностi: Наявнiсть зерносховищ, силососховищ повнiстю задовольняють потребам. Зерносховищ на 30 тис.тонн, Силососховищ на 15 тис.тонн. В тваринництвi: Свиноферма на 8000 голiв, молочна ферма на 800 корiв. Ферма вiдгодiвлi великої рогатої худоби на -1600 голiв. Механiзований зерновий тiк на приймання i доробку 35 тис. тонн зернових i технiчних культур. Цех з переробки молока переробляє 12 тонн молока на добу. Ступiнь використання обладнання становить 99%. Пiдприємство використовує власнi основнi засоби, оцiнка яких у облiку, формах звiтностi достовiрна. Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання. Мiсцезнаходження основних засобiв: Запорiзька обл., К-Днiпровський р-он., с. Заповiтне. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Активно проводиться необхiднi (для правильної та законної роботи пiдприємства) природоохороннi заходи. За звiтнiй перiод були отриманi дозволи: на спецiальне водокористування (УКР. № 5838/ЗАП, що виданий до 31.12.2014 року), дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря (№ 2322410100-37 до 26.03.2017). Проведена iнвентаризацiя вiдходiв. Товариство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: нестабiльнiсть економiчної ситуацiї; несподiванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення ставок оподаткування; криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; iнфляцiйнi процеси.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: високий.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства, у звiтному перiодi не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає розширення виробництва або реконструкцiї.
Для полiпшення фiнансового стану планується здiйснити заходи по розширенню ринкiв збуту.
Iстотнi факти, якi можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, - необгрунтованi змiни в економiцi країни, в податковому законодавствi тощо.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В звiтному перiодi вiдсутнi судовi справи, стороною в яких виступали емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.